Loading...

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ P2P Lending Platform และการกู้เงิน

ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้เงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้”) มีความประสงค์ใช้บริการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ P2P Lending Platform”) ของ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ประสงค์ที่จะให้กู้เงินที่ตรงกับคำเสนอขอกู้เงินของผู้กู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”) ผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ P2P Lending Platform และการกู้เงิน(“ข้อกำหนด”) นี้ ผู้กู้ควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและผู้กู้ตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้

ผู้ผู้กู้ขอยืนยันว่าผู้กู้มีอำนาจและสามารถเข้าทำสัญญา ความตกลง ความผูกพัน ตามข้อกำหนดนี้ และได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว ตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ รวมทั้งเมื่อเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform และกู้เงินผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการแล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงที่จะได้แก้ไขเป็นครั้งคราว และ ยอมรับว่า ข้อกำหนดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงินระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้

ผู้กู้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ดังนี้

การเข้าเป็นผู้กู้

 • ผู้กู้ขอรับรองต่อผู้ให้บริการ ดังนี้
  • ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  • ผู้กู้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศไทย
  • ผู้กู้มีสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่งถาวร หรือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
  • ผู้กู้ไม่เป็นคู่กรณีที่อยู่ระหว่างในการถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
  • ผู้กู้ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเดียวกับผู้ให้บริการ
  • ผู้กู้ไม่เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ให้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
  • ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ P2P Lending Platform ทั้งหมดของผู้กู้ที่จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด รวมทั้งผู้กู้ตกลงแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของผู้กู้ที่เปิดเผยต่อผู้ให้บริการ รวมถึง ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง จำนวนรายได้ ที่มาของรายได้ ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้กู้
 • ผู้กู้จะต้องเก็บรหัสในการเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากผู้กู้เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ผู้กู้มีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น

ขั้นตอนการให้กู้เงิน

 • ภายหลังจากที่ผู้กู้ตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดการใช้บริการ P2P Lending Platform และกู้เงินแล้ว
  • ผู้ให้บริการอาจขอให้มีบุคคลค้ำประกัน บุคคลกู้ร่วม และ/หรือ ขอหลักประกันจากผู้กู้ หลักประกันดังกล่าวจะต้องถูกจัดเตรียมเพื่อการตรวจสอบก่อนที่สรุปข้อมูลของผู้กู้ (“คำเสนอกู้”) จะถูกเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ
  • ผู้ให้บริการจะจัดทำคำเสนอกู้เพื่อเปิดเผยหรือจัดส่งให้ผู้ให้กู้ โดยการเปิดเผยหรือการจัดส่งดังกล่าวอาจดำเนินการโดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการที่ผู้ให้กู้อาจเข้าถึง หรือ นำส่งข้อมูลให้แก่ผู้ให้กู้ด้วยวิธีการใดๆ
 • ผู้กู้สามารถขอแก้ไขข้อมูลในคำเสนอกู้ได้ตลอดเวลาก่อนที่ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการจะเริ่มทำการจับคู่คำเสนอกู้กับคำขอให้กู้ เมื่อระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการเริ่มทำการจับคู่คำเสนอกู้กับคำขอให้กู้แล้ว ผู้กู้ไม่สามารถแก้ไขคำเสนอกู้ได้

หน้าที่ของผู้ให้บริการ

 • หน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือ เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้ให้ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดให้ผู้กู้เข้าทำสัญญากู้เงินกับผู้ให้กู้ และการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับเงิน จ่ายเงิน และเรียกเก็บเงินตามสัญญากู้เงิน รวมถึงหน้าที่บางประการในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด รวมถึงการประสานงานกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ให้บริการจะจัดทำคำเสนอกู้และจัดระดับความเสี่ยงของผู้กู้ โดยระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากข้อมูลในคำขอกู้ รวมถึงการจัดอันดับเครดิตของผู้กู้ซึ่งจัดทำโดยบุคคลภายนอก (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ยืนยัน ข้อมูลที่ผู้กู้จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับอันดับเครดิตที่ผู้กู้ได้รับ หรือ ความสำเร็จ หรือล้มเหลว ของการกู้เงิน
 • ผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ที่ให้ผู้ให้กู้ผ่านทางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจปรับปรุงข้อมูลของผู้กู้ให้เป็นปัจจุบัน (update) เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ดี การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องดำเนินการ

สัญญากู้เงิน

 • เมื่อคำขอกู้ได้รับการจับคู่จนเต็มจำนวนตามที่ขอแล้วให้ถือว่าการจับคู่สำเร็จ ผู้ให้บริการจะแจ้งผลและรายละเอียดการให้กู้ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการหรือด้วยวิธีการอื่นใด ให้แก่ผู้กู้ทราบ โดยให้ถือว่าผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงยอมรับการกู้เงินดังกล่าวและไม่สามารถยกเลิก เพิกถอนหรือแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะประสานงานให้ผู้กู้ลงนามในสัญญากู้เงินก่อนโอนเงินกู้ให้ผู้กู้ต่อไป
 • ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ขอให้ผู้กู้จัดให้มีบุคคลค้ำประกัน บุคคลกู้ร่วม และ/หรือ ขอหลักประกันจากผู้กู้ การจัดให้มีหลักประกันดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เสร็จพร้อมกับการทำสัญญากู้เงิน
 • รายละเอียดการกู้เงินจะถูกระบุในสัญญากู้เงิน และให้ถือว่าข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงินด้วย
 • เมื่อผู้กู้ได้ลงนามในสัญญากู้ครบถ้วนถูกต้องและเมื่อได้ดำเนินการจัดให้มีหลักประกันแล้วเสร็จ ให้ถือว่าสัญญากู้เงินมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
 • ผู้ให้บริการจะดำเนินการโอนเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ภายหลังวันที่สัญญากู้เงินมีผลบังคับใช้และผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 7 ได้รับหลักประกัน (ถ้ามี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • การคิดดอกเบี้ยจะเริ่มต้นคำนวณจากวันที่ผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าหนี้ตามสัญญากู้เงินจะได้รับชำระเสร็จสิ้น

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ P2P Lending Platform

 • ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ P2P Lending Platform ตามอัตราที่ปรากฏใน
 • ตารางด้านล่าง ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการ ลด เพิ่ม หรือ ยกเว้น อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
 • ดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป ผู้ให้บริการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ

การชำระเงินกู้

 • จำนวนเงินกู้ที่ผ่อนชำระในแต่ละงวดและระยะเวลาการผ่อนชำระจะถูกกำหนดในสัญญากู้เงิน นอกจากนี้ ผู้กู้สามารถตรวจสอบผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการได้ อนึ่ง ในการชำระคืนเงินกู้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้แจ้งจำนวนเงินกู้ที่ผ่อนชำระ รวมถึง เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าบริการแพลตฟอร์มรายเดือน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด (หากมี) ที่ผู้กู้จะต้องชำระในแต่ละงวดให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ในแต่ละงวด
 • ผู้กู้ตกลงชำระคืนต้นเงินกู้ดอกเบี้ย และค่าบริการแพลตฟอร์มเป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันเดือนละ 1 (หนึ่ง) งวด โดยเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดจากเดือนที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้เป็นต้นไป
 • ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้บริการนำเงินที่ได้รับจากผู้กู้ไปหักชำระหนี้ตามลำดับ ดังนี้ (ก) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ข) ดอกเบี้ยและค่าบริการแพลตฟอร์มรายเดือน (ค) ต้นเงินกู้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงลำดับการหักชำระหนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ให้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้กู้ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ
 • ผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนครบระยะเวลาการผ่อนชำระที่กำหนดในสัญญากู้เงิน ในการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยชำระให้แก่ผู้ให้กู้ในวันเดียวกับวันที่ชำระคืนก่อนกำหนดดังกล่าว

การแต่งตั้งตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

โดยการยอมรับข้อกำหนดนี้ให้ถือว่าผู้กู้รับทราบว่าผู้ให้กู้ได้แต่งตั้งผู้ให้บริการเป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ตลอดถึงแต่งตั้งหรือมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมอบอำนาจให้ผู้ให้บริการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ให้กู้

การแต่งตั้งตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 • โดยการยอมรับข้อกำหนดนี้ให้ถือว่าผู้กู้รับทราบว่าผู้ให้กู้ได้แต่งตั้งผู้ให้บริการเป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ตลอดถึงแต่งตั้งหรือมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมอบอำนาจให้ผู้ให้บริการดำเนินการใดๆ อันเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ให้กู้
 • ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ผู้กู้ชำระหนี้ใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ และนำส่งให้ผู้ให้กู้ต่อไปตามคำสั่งของผู้ให้บริการ

การผิดนัด

 • หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ที่ผิดนัดได้ภายในกำหนดระยะเวลา 5 (ห้า) วัน หนี้ดังกล่าวจัดเป็นหนี้ที่ผิดนัดและผู้ให้บริการอาจดำเนินการเรียกเก็บต่อไป และ/หรือ อาจแต่งตั้งตัวแทนเรียกเก็บหนี้เพื่อดำเนินการเรียกเก็บหนี้ที่ผิดนัด ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและถูกเรียกเก็บโดยตัวแทนเรียกเก็บหนี้จะถูกเพิ่มในยอดเงินหนี้ที่ผิดนัด
 • เมื่อผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วและไม่สามารถชำระหนี้ที่ผิดนัดได้ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ ผู้ให้บริการจะแจ้งการผิดนัดเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีการอื่นใดที่ระบุว่าผู้กู้ได้รับหนังสือแจ้งการผิดนัดแล้ว โดยหนังสือดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้กู้ชำระหนี้คืนทั้งจำนวนและระบุช่วงเวลาสำหรับการชำระหนี้ดังกล่าว
 • ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำระหนี้คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการจะดำเนินการออกหนังสือบอกกล่าวยกเลิกสัญญาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และผู้ให้บริการจะดำเนินการเรียกเก็บเงินตามสัญญากู้เงิน
 • หากตัวแทนเรียกเก็บหนี้ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ที่ผิดนัดได้ ผู้ให้บริการในฐานะตัวแทนของผู้ให้กู้ ขอสงวนสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องของหนี้ที่ผิดนัดให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กู้ โดยผู้กู้ตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีดังกล่าว
 • ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้บริการแจ้งรายละเอียดการติดต่อของผู้กู้แก่ผู้ให้กู้ในกรณีที่ผู้ให้กู้ตกลงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อติดตามเรียกเก็บหนี้ด้วยตนเอง

ข้อยกเว้นความรับผิด

 • ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่จัดหาเงินกู้ให้แก่ผู้กู้และไม่รับประกันว่าจะมีเงินกู้ให้แก่ผู้กู้
 • ผู้กู้ขอรับรองว่าบุคคลใดๆ ที่เข้าค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน กระทำด้วยความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับหรือทำให้สำคัญผิด

บททั่วไป

 • ข้อมูลในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการมีไว้สำหรับบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเผยแพร่หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานของประเทศใด ๆ ใช้ หากการเผยแพร่หรือการใช้ดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ
 • ผู้ให้บริการอาจปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ หรือใช้สิทธิตามข้อกำหนดนี้ผ่านบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ให้บริการอาจโอนสิทธิในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ หรือโอนสิทธิตามข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลภายนอก
 • หากข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดนี้เป็นโมฆะ ผิดหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ แล้ว ให้ถือว่าส่วนที่ไม่โมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นและมีผลใช้บังคับได้
 • การผ่อนผันของผู้ให้บริการคราวหนึ่งคราวใดถือเป็นการผ่อนผันเฉพาะครั้งนั้นคราวนั้น ไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผ่อนผันคราวอื่นด้วยไม่ได้
 • ผู้ให้บริการอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมได้เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ผู้กู้เสียประโยชน์ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ หรือวิธีการอื่นใด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้น
 • ผู้กู้ยอมรับว่าในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้กู้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้กู้และผู้ให้บริการหรือบุคคลที่ผู้ให้บริการกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่ผู้ให้บริการพัฒนาขึ้น หรือจัดให้มีเป็นต้นนั้น มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ด้วย

การติดต่อ

ผู้กู้สามารถติดต่อผู้ให้บริการตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายบริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ 02-494-8399


อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับสินเชื่อเงินกู้แบบมีหลักประกัน

รายการ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าปรับผิดนัดชำระ ดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี
ค่าอากร (กรมขนส่งทางบก) ค่าธรรมเนียม ประมาณร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินของกรมขนส่งทางบก
ค่าบริการจัดหาและจับคู่ผู้ให้กู้ ค่าบริการ ร้อยละ 2.5 จากวงเงินให้กู้
ค่าบริการแพลตฟอร์ม พิจารณาตามอายุสัญญาเงินกู้ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องในหนี้ ดังนี้
กรณี ผู้ให้กู้ถือครองสัญญาเงินกู้ตั้งแต่วันเริ่มต้นที่ ผู้กู้ลงนามในสัญญา ค่าบริการ ร้อยละ 3 ต่อปีของต้นเงินกู้คงค้าง
กรณี ผู้ให้กู้ซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้จากผู้ให้กู้รายอื่น ณ อายุสัญญาเงินกู้คงเหลือ ค่าบริการ
- 36 งวดขึ้นไป ร้อยละ 4 ต่อปีของต้นเงินกู้คงค้าง
- 24-35 งวด ร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงินกู้คงค้าง
- 12-23 งวด ร้อยละ 6 ต่อปีของต้นเงินกู้คงค้าง
- 1-11 งวด ร้อยละ 7 ต่อปีของต้นเงินกู้คงค้าง
ค่าบริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรถยนต์ ค่าบริการ กรุงเทพฯ 450 บาท / ต่างจังหวัด 1,200 บาท
ค่าบริการปิดบัญชีกับบริษัทฯ ค่าบริการ กรุงเทพฯ 1,000 บาท / ต่างจังหวัด 2,000 บาท
ค่าโอนบัญชีเข้า (กรณีโอนเล่ม) ค่าบริการ กรุงเทพฯ 1,500 บาท / ต่างจังหวัด 2,000 บาท
ค่าโอนบัญชีออก (กรณีโอนเล่ม) ค่าบริการ กรุงเทพฯ 1,500 บาท / ต่างจังหวัด 2,000 บาท
ค่าต่อภาษีรถประจำปี (กรณีใช้บริการต่อภาษีฯ) ค่าบริการ 200 บาท
ค่าทำแผ่นป้ายทะเบียน (กรณีป้ายทะเบียนสูญหาย) ค่าบริการ กรุงเทพฯ 700 บาท / ต่างจังหวัด 1,400 บาท
ค่าบริการปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิม (กรณีติดไฟแนนซ์) ค่าบริการ ตามจริง
ค่ามัดจำเล่ม (กรณีติดไฟแนนซ์) ค่าบริการ 3,000 บาท
ค่าทวงถามหนี้ (กรณีค้างชำระ) ค่าบริการ
-ค่างวด 1 งวด 250 บาท
-ค่างวด 2 งวด 350 บาท
-ค่างวด 3 งวด 500 บาท
- ค่างวด 4 งวด เป็นต้นไป 800 บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ติดตามรถ (กรณีค้างชำระ) ค่าบริการ ตามจริง
ค่าปิดสัญญาก่อนกำหนด ค่าบริการ คิดส่วนลดร้อยละ 50 ของจำนวนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
*อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้จากท่าน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับสินเชื่อเงินกู้แบบมีหลักประกัน
****อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป