Loading...

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ P2P Lending Platform และการกู้เงิน

ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้เงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้”) มีความประสงค์ใช้บริการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ประสงค์ที่จะให้กู้เงินที่ตรงกับคำเสนอขอกู้เงินของผู้กู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”) ผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ P2P Lending Platform และการกู้เงิน (“ข้อกำหนด”) นี้ ผู้กู้ควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและผู้กู้ตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้

ผู้กู้ขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว และตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ รวมทั้งเมื่อเข้าใช้บริการและกู้เงินผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการแล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงที่จะได้แก้ไขเป็นครั้งคราว

ผู้กู้ขอยืนยันว่าผู้กู้มีอำนาจและสามารถเข้าทำสัญญา ความตกลง ความผูกพัน ตามข้อกำหนดนี้

ข้อกำหนดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงินระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้

การเข้าเป็นผู้กู้

 • ผู้กู้ขอรับรองต่อผู้ให้บริการ ดังนี้
  • ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในรูปบริษัทและห้างหุ้นส่วน
  • ในกรณีของบุคคลธรรมดา ผู้กู้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ในกรณีของนิติบุคคล ผู้กู้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาและการกู้อยู่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุญาตจากทั้งภายในนิติบุคคล และหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
  • ผู้กู้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศไทย
  • ผู้กู้มีสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่งถาวร
  • ในกรณีของนิติบุคคล ธุรกิจของผู้กู้ กรรมการผู้มีอำนาจของผู้กู้ ผู้เป็นหุ้นส่วนของผู้กู้ (แล้วแต่กรณี) มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความเสี่ยงด้านความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • ผู้กู้ไม่เป็นคู่กรณีที่อยู่ระหว่างในการถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
  • ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการทั้งหมดของผู้กู้ที่จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด รวมทั้งผู้กู้ตกลงแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของผู้กู้ที่เปิดเผยต่อผู้ให้บริการ รวมถึง ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง จำนวนรายได้ ที่มาของรายได้ ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้กู้
 • ผู้กู้รับทราบว่าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบางส่วนอาจถูกเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการต่อผู้ให้กู้
 • ผู้กู้จะต้องเก็บรหัสในการเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากผู้กู้เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ผู้กู้มีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น

ขั้นตอนการให้กู้เงิน

 • ภายหลังจากที่ผู้กู้ตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้แล้ว
  • (ก) ผู้ให้บริการอาจขอให้ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) กับธุรกิจของผู้กู้เข้าค้ำประกันหนี้ และหรือ ผู้ให้บริการอาจขอให้มีบุคคลค้ำประกัน บุคคลกู้ร่วม และหรือ ขอหลักประกันจากผู้กู้ หลักประกันดังกล่าวจะต้องถูกจัดเตรียมเพื่อการตรวจสอบก่อนที่สรุปข้อมูลของผู้กู้ (“คำเสนอกู้”) จะถูกเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ
  • (ข) ผู้ให้บริการจะจัดทำคำเสนอกู้และเผยแพร่คำเสนอกู้ดังกล่าวผ่านทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้กู้สามารถอ่านและพิจารณาคำเสนอกู้ที่เผยแพร่ในระบบดังกล่าวได้
 • ผู้กู้สามารถขอแก้ไขข้อมูลในคำเสนอกู้ได้ตลอดเวลาก่อนที่ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการจะเริ่มทำการจับคู่คำเสนอกู้กับคำขอให้กู้ เมื่อระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการเริ่มทำการจับคู่คำเสนอกู้กับคำขอให้กู้แล้ว ผู้กู้ไม่สามารถแก้ไขคำเสนอกู้ได้จนกว่าเงินกู้จะได้รับการชำระครบเต็มทั้งจำนวน

หน้าที่ของผู้ให้บริการ

 • หน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือ เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้ให้ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดให้ผู้กู้เข้าทำสัญญากู้เงินกับผู้ให้กู้ และการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับเงิน จ่ายเงิน และเรียกเก็บเงินตามสัญญากู้เงิน รวมถึงหน้าที่บางประการในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด รวมถึงการประสานงานกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ให้บริการจะจัดทำคำเสนอกู้และจัดระดับความเสี่ยงของผู้กู้ โดยระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากข้อมูลในคำขอกู้ รวมถึงการอันดับเครดิตของผู้กู้ซึ่งจัดทำโดยบุคคลภายนอก และหรือ ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ยืนยัน ข้อมูลที่ผู้กู้จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับอันดับเครดิตที่ผู้กู้ได้รับ หรือ ความสำเร็จ (หรือล้มเหลว) ของการกู้เงิน
 • ผู้ให้บริการจะจัดทำคำเสนอกู้และจัดระดับความเสี่ยงของผู้กู้ โดยระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากข้อมูลในคำขอกู้ รวมถึงการอันดับเครดิตของผู้กู้ซึ่งจัดทำโดยบุคคลภายนอก และหรือ ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ยืนยัน ข้อมูลที่ผู้กู้จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับอันดับเครดิตที่ผู้กู้ได้รับ หรือ ความสำเร็จ (หรือล้มเหลว) ของการกู้เงิน
 • ผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ที่ให้ผู้ให้กู้ผ่านทางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจปรับปรุงข้อมูลของผู้กู้ให้เป็นปัจจุบัน (update) เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ดี การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องดำเนินการ
 • ในกรณีที่คำเสนอกู้ไม่ได้รับการจับคู่จนเต็มจำนวนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่คำเสนอกู้ถูกเผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะถอนคำเสนอซื้อออกจากระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ

สัญญากู้เงิน

 • เมื่อคำขอกู้ได้รับการจับคู่จนเต็มจำนวนตามที่ขอแล้วให้ถือว่าการจับคู่สำเร็จ ผู้ให้บริการจะแจ้งผลและรายละเอียดการให้กู้แก่ผู้กู้ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ โดยให้ถือว่าผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงยอมรับการกู้เงินดังกล่าวและไม่สามารถยกเลิก เพิกถอนหรือแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะประสานงานให้ผู้กู้ลงนามในสัญญากู้เงินก่อนโอนเงินกู้ให้ผู้กู้ต่อไป
 • ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ขอให้ผู้กู้จัดให้ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) กับธุรกิจของผู้กู้เข้าค้ำประกันหนี้ และหรือ ผู้ให้บริการขอให้มีบุคคลค้ำประกัน บุคคลกู้ร่วม และหรือ ขอหลักประกันจากผู้กู้ การจัดให้มีหลักประกันดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เสร็จพร้อมกับการทำสัญญากู้เงิน
 • รายละเอียดการกู้เงินจะถูกระบุในสัญญากู้เงิน และให้ถือว่าข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงินด้วย
 • เมื่อผู้กู้ได้ลงนามในสัญญากู้ครบถ้วนถูกต้องและเมื่อได้ดำเนินการจัดให้มีหลักประกันตามข้อ 4.2แล้วเสร็จให้ถือว่าสัญญากู้เงินมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
 • ผู้ให้บริการจะดำเนินการโอนเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่สัญญากู้เงินมีผลบังคับใช้
 • การคิดดอกเบี้ยจะเริ่มต้นคำนวณจากวันที่ผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าหนี้ตามสัญญากู้เงินจะได้รับชำระเสร็จสิ้น

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

 • ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่คำเสนอกู้ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการในอัตราที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1 ก่อนการเผยแพร่คำเสนอกู้ดังกล่าว โดยค่าธรรมเนียมในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคำขอกู้ การตรวจสอบเครดิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่คำเสนอกู้ ค่าธรรมเนียมนี้ รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้กู้ตกลงชำระค่าธรรมเนียมโดยส่งมอบเช็ค หรือโอนเงินให้ผู้ให้บริการผ่านบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ
 • เมื่อการจับคู่สำเร็จแล้ว ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการจัดหาและจับคู่ผู้ให้กู้ในอัตราที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1 โดยผู้กู้ตกลงชำระค่าบริการจัดหาและจับคู่ผู้ให้กู้โดยส่งมอบเช็ค หรือโอนเงินให้ผู้ให้บริการผ่านบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ โดยการชำระค่าบริการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้ให้บริการจะโอนเงินกู้ให้แก่ผู้กู้
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการ ลด เพิ่ม หรือ ยกเว้น อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการดังกล่าวข้างต้นเป็นคราวไป ผู้ให้บริการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ

การชำระเงินกู้

 • จำนวนเงินกู้ที่ผ่อนชำระในแต่ละงวดและระยะเวลาการผ่อนชำระจะถูกกำหนดในสัญญากู้เงิน นอกจากนี้ ผู้กู้สามารถตรวจสอบผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการได้ อนึ่ง ในการชำระคืนเงินกู้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้แจ้งจำนวนเงินกู้ที่ผ่อนชำระ รวมถึง เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าบริการแพลตฟอร์มรายเดือน และหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด (หากมี) ที่ผู้กู้จะต้องชำระในแต่ละงวดให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ในแต่ละงวด
 • ผู้กู้ตกลงชำระคืนต้นเงินกู้ดอกเบี้ย และค่าบริการแพลตฟอร์มเป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันเดือนละ 1 (หนึ่ง) งวด โดยเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดจากเดือนที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้เป็นต้นไป
 • ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้บริการนำเงินที่ได้รับจากผู้กู้ไปหักชำระหนี้ตามลำดับ ดังนี้ (ก) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ข) ดอกเบี้ยและค่าบริการแพลตฟอร์มรายเดือน (ค) ต้นเงินกู้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงลำดับการหักชำระหนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ให้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้กู้ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ
 • ผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนครบระยะเวลาการผ่อนชำระที่กำหนดในสัญญากู้เงิน ในการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดในอัตราที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1 ตามจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนดนั้น โดยชำระให้แก่ผู้ให้กู้ในวันเดียวกับวันที่ชำระคืนก่อนกำหนดดังกล่าว

การแต่งตั้งตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

โดยการยอมรับข้อกำหนดนี้ให้ถือว่าผู้กู้รับทราบว่าผู้ให้กู้ได้แต่งตั้งผู้ให้บริการเป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ตลอดถึงแต่งตั้งหรือมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมอบอำนาจให้ผู้ให้บริการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ให้กู้

การผิดนัด

 • หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ที่ผิดนัดได้ภายในกำหนดระยะเวลา 5 (ห้า) วัน หนี้ดังกล่าวจัดเป็นหนี้ที่ผิดนัดและผู้ให้บริการอาจดำเนินการเรียกเก็บต่อไป และหรือ อาจแต่งตั้งตัวแทนเรียกเก็บหนี้เพื่อดำเนินการเรียกเก็บหนี้ที่ผิดนัด ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและถูกเรียกเก็บโดยตัวแทนเรียกเก็บหนี้จะถูกเพิ่มในยอดเงินหนี้ที่ผิดนัด
 • เมื่อผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วและไม่สามารถชำระหนี้ที่ผิดนัดได้ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ ผู้ให้บริการจะแจ้งการผิดนัดเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีการใดที่ระบุว่าผู้กู้ได้รับหนังสือแจ้งการผิดนัดแล้ว โดยหนังสือดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้กู้ชำระหนี้คืนทั้งจำนวนและระบุช่วงเวลาสำหรับการชำระหนี้ดังกล่าว
 • ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำระหนี้คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการจะดำเนินการออกหนังสือบอกกล่าวยกเลิกสัญญาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และผู้ให้บริการจะดำเนินการเรียกเก็บเงินตามเช็คหลักประกัน (หากมี) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กู้
 • หากตัวแทนเรียกเก็บหนี้ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ที่ผิดนัดได้ ผู้ให้บริการในฐานะตัวแทนของผู้ให้กู้ สงวนสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องของหนี้ที่ผิดนัดให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กู้ โดยผู้กู้ตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีดังกล่าว
 • ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้บริการแจ้งรายละเอียดการติดต่อของผู้กู้แก่ผู้ให้กู้ในกรณีที่ผู้ให้กู้ตกลงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อติดตามเรียกเก็บหนี้ด้วยตนเอง

ข้อยกเว้นความรับผิด

 • ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่จัดหาเงินกู้ให้แก่ผู้กู้และไม่รับประกันว่าจะมีเงินกู้ให้แก่ผู้กู้
 • ผู้กู้ขอรับรองว่ากรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) กับธุรกิจของผู้กู้ หรือบุคคลใดๆ ที่เข้าค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน กระทำด้วยความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับหรือทำให้สำคัญผิด

บททั่วไป

 • ข้อมูลในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการมีไว้สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ของข้อกำหนดนี้เท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเผยแพร่หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานของประเทศใด ๆ ใช้หากการเผยแพร่หรือการใช้ดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ
 • ผู้ให้บริการอาจปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ หรือใช้สิทธิตามข้อกำหนดนี้ผ่านบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ให้บริการอาจโอนสิทธิในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ หรือโอนสิทธิตามข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลภายนอก
 • หากข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดนี้เป็นโมฆะ ผิดหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ แล้ว ให้ถือว่าส่วนที่ไม่โมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นและมีผลใช้บังคับได้
 • การผ่อนผันของผู้ให้บริการคราวหนึ่งคราวใดถือเป็นการผ่อนผันเฉพาะครั้งนั้นคราวนั้น ไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผ่อนผันคราวอื่นด้วยไม่ได้
 • ผู้ให้บริการอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมได้เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ผู้กู้เสียประโยชน์ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้น
 • ผู้กู้ยอมรับว่าในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้กู้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้กู้และผู้ให้บริการหรือบุคคลที่ผู้ให้บริการกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น นั้น มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ด้วย

การติดต่อ

ผู้กู้สามารถติดต่อผู้ให้บริการตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายบริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ 02-494-8399


อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับสินเชื่อเงินกู้แบบมีหลักประกัน

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าบริการแฟลตฟอร์ม (สำรวจและประเมินหลักประกัน) 2.5% ตามยอดจัด
ค่าธรรมเนียมยกเว้นประกัน มีประกันภัย 2+
ระยะเวลาความคุ้มครองของประกันภัยไม่เกิน 6 เดือน
ค่ายกเว้นประกันภัยรถยนต์ 2,000 บาท
ค่าบริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรถยนต์ 700 บาท
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหลังอนุมัติแล้ว 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิม 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีกับบริษัทฯ กทม 1,000 บาท / ตจว 2,000 บาท
ค่าโอนบัญชีเข้า กทม 1,000 บาท / ตจว 2,000 บาท
ค่าโอนบัญชีออก กทม 1,000 บาท / ตจว 2,000 บาท
ค่าอากร (กรมขนส่ง) คิดตามจริง (ประมาณ 0.5% จากราคาประเมินของกรมขนส่ง)
ค่าต่อภาษีประจำปี 200 บาท
ค่าบริการคัดป้ายวงกลมใหม่ (กทม) 450 บาท
ค่าบริการคัดป้ายวงกลมใหม่ (ตจว) 450 บาท
ค่าบริการคัดเอกสารประกันภัยกรมธรรม์ 100 บาท
ค่าขอสำเนาเล่มทะเบียน 100 บาท
ค่าบริการทำแผ่นป้ายทะเบียน (กทม) 700 บาท
ค่าบริการทำแผ่นป้ายทะเบียน (ตจว) 700 บาท
ค่าธรรมเนียมขอเอกสารงานทะเบียน 100 บาท
ค่าธรรมเนียมแจ้งจอด 1,500 บาท
ค่ามัดจำเล่ม (มัดจำ30วัน) 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแจ้งย้าย 1,000 บาท
ค่าแจ้งหยุดใช้รถ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเช็คคืน 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามจริง
ค่าปรับผิดนัดชำระ ร้อยละ 15
ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม (กรณีค้างชำระ)
ค่างวด 1 งวด 250 บาท
ค่างวด 2 งวด 350 บาท
ค่างวด 3 งวด 500 บาท
ค่างวด 4 งวด ถึง 6 งวด 800 บาท
ตั้งแต่ 7งวดเป็นต้นไป 8% ของจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระจริงในแต่ละครั้งแต่ไม่ต่ำกว่างวดที่ 4-6
ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ติดตาม (กรณีค้างชำระ) 1,000 บาท ต่องวดที่ค้างชำระ
กรณีปิดสัญญาก่อนกำหนด
ระยะสัญญา เดือนที่ 1-12 ลดอัตราอัตราดอกเบี้ย 30% ของจำนวนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
ระยะสัญญา เดือนที่ 13-24 ลดอัตราอัตราดอกเบี้ย 40% ของจำนวนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
ระยะสัญญา เดือนที่ 25-48 ลดอัตราอัตราดอกเบี้ย 50% ของจำนวนดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
ค่าลากรถไปสถานที่เก็บ ตามจริง
ค่ายึดรถคืน หรือ ค่าติดตามภาคสนาม ตามจริง
แจ้งความยักยอกทรัพย์ ตามจริง
แจ้งความเอกสารหายและค่าออกเอกสาร ตามจริง
ค่าทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี ตามจริง
ฟ้องแต่ยังไม่มีการสืบพยาน/ถอนฟ้อง ตามจริง
ฟ้องแต่ยังไม่มีการสืบพยาน/ประนอมหนี้ได้ ตามจริง
ฟ้องคดีสืบพยานแล้ว ตามจริง
*อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้จากท่าน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับสินเชื่อเงินกู้แบบมีหลักประกัน
****อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป