Loading...

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครใช้บริการ P2P Lending Platform

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สนใจ”) ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ P2P Lending Platform”) ของ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ P2P Lending Platform (“ข้อกำหนด”) นี้ ผู้สนใจควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและผู้สนใจตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้

ผู้สนใจขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว และตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนด ดังนี้

การสมัครใช้บริการ และสิทธิของผู้ให้บริการ

 • ผู้สนใจขอรับรองว่าข้อมูลประกอบการสมัครใช้บริการ P2P Lending Platform ทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทําให้สำคัญผิด
 • ผู้สนใจเป็นผู้ตั้งชื่อบัญชีสำหรับใช้บริการ P2P Lending Platform และรหัสผ่านด้วยตนเอง และภายหลังจากที่ผู้สนใจตกลงสมัครใช้บริการ P2P Lending Platform และยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้แล้ว ผู้ให้บริการจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังผู้สนใจเพื่อทำการยืนยันการเปิดบัญชีสำหรับใช้บริการ P2P Lending Platform ยกเว้นกรณีผู้สนใจยินยอมใช้บัญชีเฟสบุ๊ค (Facebook) สำหรับเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform
 • ผู้สนใจจะต้องเก็บรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากผู้สนใจเปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ผู้สนใจมีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการขอใช้บริการ P2P Lending Platform โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแจ้งเหตุผลการปฏิเสธการขอใช้บริการ P2P Lending Platform
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการ P2P Lending Platform เป็นการชั่วคราว หรือ ยกเลิกการให้บริการ P2P Lending Platform หากพบว่าผู้สนใจละเมิดข้อกำหนด หรือพบว่าการกระทำของผู้สนใจอาจก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของผู้สนใจรายอื่น เป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้สนใจประสงค์จะให้กู้ยืม ผู้สนใจตกลงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือ คำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานบนระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (ซึ่งต่อไปในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ จะรวมเรียกว่า “บริษัท”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสิ นเชื่อ (ซึ่งต่อไปในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ จะรวมเรียกว่า “บริการ P2P Lending Platform”) ่านเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ P2P Lending Platform ของบริษัท บริษัทมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้บริการ P2P Lending Platform ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ P2P Lending Platform ปรดศึกษานโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ก่อนเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform การเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform ในแต่ละครั้งถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลใดบ้างที่อยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

  นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ www.daingern.com ของบริษัท หรือการได้รับข้อมูลจากท่านในทางอื่น นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทมิได้เป็นผู้จัดทำซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางดังกล่าว

 • 2. ข้อมูลอะไรบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ P2P Lending Platform ทั้งในด้านการให้กู้ และ การกู้ และในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมสำหรับการให้บริการ P2P Lending Platform นั้นเป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือส่ง หรืออัพโหลด เพื่อเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform เช่น

  • ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
  • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเพื่อรับมอบเงิน
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม เช่น จำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืม จำนวนงวดผ่อนชำระ
  • รายละเอียดหลักประกัน
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการให้กู้ยืม เช่น จำนวนเงินที่จะให้กู้ยืม
 • 3. เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม อัพเดท ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ P2P Lending Platform แก่ท่านทั้งในฐานะผู้กู้ และผู้ให้กู้ โดยบริษัทจะนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เพื่อการพิจารณาคำขอกู้เงิน การพิจารณาหลักประกัน การพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้กู้ การจัดระดับความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย การจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้ให้ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย การทำสัญญากู้ การให้ความสะดวกในการรับเงิน จ่ายเงิน และเรียกเก็บเงินตามสัญญากู้เงิน การติดตามทวงถามเงินค้างชำระ การอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการ P2P Lending Platform ตามวัตถุประสงค์ หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทไม่อาจให้บริการ P2P Lending Platform แก่ท่านได้

  บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลใดๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล ในกรณีที่บริษัทจับคู่ผู้ให้กู้และผู้กู้ได้ บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากท่านต่อไป จนกว่าหนี้เงินกู้ได้ชำระครบถ้วนแล้ว

 • 4. บุคคลใดบ้างที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่าน และเหตุผลของการเปิดเผยข้อมูล

  ในกรณีที่ท่านเป็นผู้กู้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลและหลักประกันของท่านให้แก่ท่านที่สนใจจะให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นข้อมูลและพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการให้กู้ยืมเงิน รวมตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการทำสัญญากู้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้กู้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ผู้กู้เพื่อเป็นข้อมูลและการเข้าทำสัญญากู้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาเงินกู้ของผู้ให้กู้ที่จะให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ การโอนเงินสำหรับการให้กู้เงินให้แก่ผู้กู้ การรับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากผู้กู้ การนำฝากเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับชำระจากผู้กู้เข้าบัญชีของผู้ให้กู้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัท และ ผู้รับฝากทรัพย์ และ outsource เซ็นสัญญา ตามหนี้ ยึดรถ ขายรถทอดตลาด เพื่อการให้บริการ P2P Lending Platform หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมตลอดจนเพื่อติดตามทวงถามเงินค้างชำระ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ให้กู้เดิมของผู้กู้เพื่อรับมอบหลักประกันจากผู้ให้กู้เดิม บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ผู้ให้กู้เดิมเพื่อให้การรับมอบหลักประกันจากผู้ให้กู้เดิมสำเร็จลุล่วง

 • 5. บริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

  บริษัทจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 • 6. ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง

  ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูล หรือขอให้บริษัทอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับ หรือเพิกถอนให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านได้ ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัท หรือบุคลากรของบริษัทใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้อนุญาตไว้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าการระงับหรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของท่านนั้น จะทำให้บริษัทไม่อาจให้บริการ P2P Lending Platform แก่ท่านได้ และถือเป็นการยกเลิกความประสงค์ที่จะกู้เงิน (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้กู้) หรือ ให้กู้เงิน (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้กู้) ที่อยู่ระหว่างพิจารณา

 • 7. ช่องทางการติดต่อ

  ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อได้ที่ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 • 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

  บริษัทอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ P2P Lending Platform และการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อ

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายบริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ 02-494-8399