รายการขอกู้

ลูกค้า ได้เงิน

กู้เงินกับได้เงินง่ายๆ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.69% แค่มีรถ ก็มีเงิน

“ ได้เงิน สร้างอนาคต ”

ได้เงิน คืออะไร?

DAINGERN – ได้เงิน บริหารงานภายใต้บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai หมวดธุรกิจการเงิน (FINCIAL) และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกลุ่มธุรกิจฟินเทค (FinTech) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ได้เงิน คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมต่อผู้กู้และผู้ให้กู้ (P2P Lending) อย่างปลอดภัยโดยนำเสนอผลตอบแทนที่คุ้มค่า ต่อการให้กู้ และอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับการกู้ ซึ่งผู้ให้กู้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงยในขณะที่ผู้กู้ก็ได้ต่อยอดสร้างอนาคต

ทำไมต้อง ได้เงิน

เลือก

จากคำขอกู้ด้วยรายละเอียดรถยนต์
และอาชีพของผู้กู้

ปล่อยกู้

ให้กู้เป็นรายคันหรือใช้เครื่องมือการปล่อยกู้
จากแพลตฟอร์มตามนโยบายการให้กู้
ของคุณเอง

รับผลตอบแทน

รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเป็นรายเดือน


ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

การให้กู้

  • star เลือกคำขอกู้ด้วยรายละเอียดรถยนต์
    และอาชีพของผู้กู้
  • star ปล่อยกู้เป็นรายคันหรือใช้เครื่องมือการปล่อยกู้ จากแพลตฟอร์มตามนโยบายการให้กู้ของคุณเอง
  • star รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเป็นรายเดือน
สนใจให้กู้

ให้กู้ผ่าน ได้เงิน

โอกาสได้ผลตอบแทนสูง โดยรับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเป็นรายเดือน

สินเชื่อรวมทั้งหมด

ผลตอบแทนสุทธิ *

*ผลตอบแทนสุทธิ คำนวณเฉลี่ยต่อปีจาก รายได้ดอกเบี้ย รายได้ดอกเบี้ยล่าช้า รายได้ค่าทวงถาม ในไตรมาส ต่อ ยอดเงินต้นคงเหลือในไตรมาสที่ผ่านมา

NPL*

* สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หมายถึง สินเชื่อส่วนที่ไม่มีดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

** ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

Coverage Ratio*

* Coverage Ratio หมายถึง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

** ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562


"ได้เงิน" ไม่ยืนยันว่าผู้ให้กู้จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้ และมูลค่ารถยนต์หลังจากขายทอดตลาดในกรณีหนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan) ผลตอบแทนสุทธิที่แสดงเป็นผลตอบแทนคำนวณเฉลี่ยต่อปีจากรายได้ดอกเบี้ยปกติ รายได้ดอกเบี้ยล่าช้า และรายได้ค่าทวงถาม ภายหลังหักค่าบริการแพลตฟอร์ม "ได้เงิน" และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้ว "ได้เงิน" ไม่สามารถยืนยันว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ขอกู้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ให้กู้ควรศึกษาข้อมูลการให้กู้ก่อนตัดสินใจให้กู้