Loading...

ถามตอบผู้ขอกู้

Q1

Peer-to-Peer Lending หรือ P2P Lending คือการทำธุรกรรมสินเชื่อโดยตรงระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (P2P Platform) โดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน การให้บริการสินเชื่อP2P สามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจเช่นการสร้างเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายการบริหารงานลงได้ รูปแบบการให้บริการสินเชื่อ P2P ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำ ทำให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำในขณะที่ผู้ให้กู้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เป็นทางเลือกในการลงทุนเทียบกับการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และกองทุน


อย่างไรก็ดีเงินให้กู้ผ่านการให้บริการสินเชื่อ P2P มีความเสี่ยง และไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ เพราะฉะนั้นวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้กู้คือการพิจารณาข้อมูลผู้กู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจให้กู้ รวมถึงการประเมินผู้ให้บริการสินเชื่อ P2P ด้วยว่ามีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้กู้ และขั้นตอนการติดตามการชำระหนี้ของผู้กู้ที่เที่ยงตรง แม่นยำ และมีประสิทธิ-ภาพ โดยดูได้จากระดับหนี้สูญ (Bad Debt) จากการดำเนินงานของผู้ให้บริการ P2P ที่ผ่านมา


การให้บริการสินเชื่อ P2P นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ โดยบริษัทแรกที่ทำธุรกิจนี้คือ Zopa โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2005 ที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน Zopa มีจำนวนผู้ให้กู้มากกว่า 500,000 ราย และมีจำนวนผู้กู้มากกว่า 63,000 ราย ด้วยจำนวนเงินกู้กว่า 1,430 ล้านปอนด์ (ประมาณ 71,500 ล้านบาท) ส่วนผู้ให้บริการสินเชื่อ P2P อันดับหนึ่งของโลกคือ Lending Club ซึ่งเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2006 โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2016 จำนวนเงินกู้ผ่าน Lending Club มีมากกว่า 24,647 ล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ 863,000 ล้านบาท)

Q2

DAINGERN – ได้เงิน บริหารงานภายใต้บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ maiหมวดธุรกิจการเงิน (FINCIAL) บริษัทได้เงิน ดอทคอม จำกัดประกอบธุรกิจฟินเทค (FinTech) และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกลุ่มธุรกิจฟินเทค (FinTech)เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

Q3

DAINGERN – ได้เงิน ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) ที่ปลอดภัย ปัจจุบันเราเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินประเภทสินเชื่อที่มีรถยนต์เป็นหลักประกัน และในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปสู่สินเชื่อประเภทอื่นๆรวมถึงสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกันด้วย (Personal Loan, Unsecured Loan)

Q4

DAINGERN – ได้เงิน เป็นเพียงแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้กู้ยืมเองสำหรับผู้กู้ยืม DAINGERN – ได้เงิน ให้ความสำคัญกับการทำขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว และ ให้ดอกเบี้ยต่ำ โดยที่ผู้กู้ยืมไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถ หรือ หาผู้ค้ำประกัน และสิ่งที่สำคัญคือความโปร่งใสในการทำธุรกิจโดยเราไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นใดแอบแฝงในสัญญา ซึ่งค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย รวมถึงค่าปรับจากการชำระเงินล่าช้าได้ถูกเผยแพร่ให้ผู้กู้ยืมรับทราบทางเว็บไซต์ www.daingern.com*สำหรับผู้ให้กู้ยืม DAINGERN – ได้เงิน ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงของผู้ขอกู้ยืม โดยวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกัน อาชีพ ที่อยู่ รายได้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อมาประกอบการตัดสินใจก่อนการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติและการกำหนดจำนวนวงเงิน รวมถึงขั้นตอนการติดตามชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการระดับหนี้สูญ (Bad Debt) ให้อยู่ในระดับต่ำ*หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ”บริษัท” เป็นผู้ให้กู้ยืมผ่านแพลตฟอร์ม DAINGERN – ได้เงิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P)

Q5

เนื่องจาก DAINGERN – ได้เงิน ให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) ซึ่งเป็นการทำสินเชื่อโดยตรงระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้ โดยไม่ได้ผ่านสถาบันการเงิน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สำคัญ และค่าใช้จ่ายการบริหารงานลงได้ รูปแบบการให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P) ทำให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่ผู้ให้กู้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

Q6

DAINGERN – ได้เงิน รับพิจารณารถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีนับจากวันที่ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ รถรับจ้าง และรถเช่าไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้ ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุระหว่าง 21-65 ปีและมีชื่อเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์เรียบร้อยแล้ว *สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ และรถยนต์ที่ยังคงมีภาระผูกพัน จะได้รับการพิจารณาเฉพาะกรณี* การอนุมัติหรือไม่อนุมัติและจำนวนวงเงินขึ้นอยู่การประเมินความเสี่ยงของผู้ขอกู้ยืม เช่น อาชีพ ที่อยู่ รายได้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกัน เช่นยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ สภาพรถ เป็นต้น ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*รับพิจารณารถยนต์ที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ และรถยนต์ที่ยังคงมีภาระผูกพัน (Refinance) เฉพาะกรณีผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 70% ของงวดการผ่อน

Q7

DAINGERN – ได้เงิน ระยะเวลาผ่อน คือ 12 24 36 หรือ 48 เดือน ส่วนอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อน ซึ่งสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ DAINGERN - ได้เงิน หรือตามรายละเอียดที่ปรากฏในเวปไซต์ www.daingern.com

Q8

 1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 2. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 3. ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 4. เอกสารแสดงรายได้
  • (กรณีทำงานประจำ) หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
  • (กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว) หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

Q10

 1. สาขาธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม และอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของธนาคารดังต่อไปนี้
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารธนชาติ
 2. บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 และ ณ จุดให้บริการ
 3. ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

ถามตอบผู้ให้กู้

Q1

ได้เงิน คือ แพลตฟอร์มสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ซึ่งทำให้ผู้ลงทุน(ผู้ให้กู้) สามารถปล่อยเงินกู้ให้กับผู้กู้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มได้เงิน โดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน อีกทั้งผู้ลงทุน (ผู้ให้กู้) จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติ และผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าตลาด สำหรับแพลตฟอร์มได้เงินจะได้รับค่าบริการ

Q2

บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (Daingern Dotcom Company Limited)

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

 • เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

 • ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภทกิจการการให้บริการดิจิทัล (Digital Services) ประเภทย่อยบริการทางด้านฟินเทค (FINTECH) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

 • ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอกตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย

  1. การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด
  2. การตรวจสอบงบการเงิน/ ข้อมูลทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  3. การตรวจรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013 โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • ดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโต ก้าวหน้า บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนควบคู่กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

Q3

ผู้ลงทุน (ผู้ให้กู้) ในระบบแพลตฟอร์ม มี 2 ประเภท ได้แก่

 1. ผู้ลงทุนรายย่อย : สามารถลงทุนในแพลตฟอร์มได้ไม่เกิน 500,000 บาท ในรอบ 12 เดือน
 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่ : สามารถลงทุนในแพลตฟอร์มได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
  ทั้งนี้ผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจลงทุนในแพลตฟอร์มสามารถติดต่อยังบริษัทได้โดยตรงเพื่อขอรับการพิจารณาจากบริษัทเป็นรายกรณี

Q4

ผู้ลงทุนต้องเข้าทำรายการฝากเงินลงทุน (ให้กู้) ในหน้า Dashboard โดยสามารถโอนเงินได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่

 • QR Code ผ่าน Mobile Application ทุกธนาคาร
 • อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
 • K Plus Application
 • เคาน์เตอร์เซอรวิส/ ธนาคาร/ เอทีเอ็ม
 • ดาวน์โหลดใบฝากเงิน

การโอนเงินด้วยช่องทางข้างต้นผ่านบริการของธนาคารกสิกรไทย/ ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผู้ลงทุนจะสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีในหน้า Dashboard ได้ภายใน 5 นาที กรณีโอนเงินผ่านธนาคารอื่นผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ในวันถัดไปทั้งนี้ หลังจากเงินลงทุนเข้าบัญชีแล้ว ผู้ลงทุนสามารถลงทุนโดยเลือกซื้อสัญญากู้เงินได้ทันที

Q5

ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้นักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนใน peer to peer lending platform รวมได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ในรอบ 12 เดือน

Q6

ในการลงทุนครั้งแรกแพลตฟอร์มกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ 50,000 บาท ต่อการลงทุนใน 50 สัญญา หรือเฉลี่ย 1,000 ต่อสัญญา เพื่อกระจายความเสี่ยง และจำกัดมูลค่าความเสียหายให้กับผู้ลงทุน (ผู้ให้กู้) ในกรณีที่มีบางสัญญาประสบปัญหาเป็นหนี้เสีย ระบบแพลตฟอร์มจึงจำกัดวงเงินลงทุน (ผู้ให้กู้) ในแต่ละสัญญาได้ไม่เกินมูลค่าร้อยละ 2 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ลงทุนในแพลตฟอร์ม ดังนั้น สัญญากู้เงินหนึ่งสัญญาจึงมีผู้ให้กู้ได้มากกว่าหนึ่งรายสำหรับการลงทุนในคราวถัดไปผู้ลงทุน (ผู้ให้กู้) สามารถลงทุนได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการโดยมีขั้นต่ำที่ 1,000 บาท

Q7

ผลตอบแทนของผู้ลงทุนประกอบด้วย

 • ดอกเบี้ยจากผู้กู้

  ค่าปรับผิดนัดชำระร้อยละ 15 ต่อปี

 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่

  1. ค่าบริการปิดสัญญาก่อนกำหนด คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามแต่ละอายุสัญญา คูณด้วยดอกเบี้ยคงค้างที่ได้รับการลดดอกเบี้ย 50% แล้ว จึงแบ่งผลตอบแทนดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินลงทุนในสัญญาที่ปิดก่อนกำหนด
  2. ค่าทวงถามหนี้ กำหนดอัตราตามระยะเวลาค้างชำระหนี้

Q8

ดอกเบี้ยการลงทุนจะเริ่มนับที่เวลา 00:00:00 ของวันถัดจากวันที่ลงทุน ทั้งนี้จำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีเงินคงเหลือ แต่ไม่ได้ทำการลงทุนจะไม่เกิดผลตอบแทนใดๆ

Q9

คำนวณผลตอบแทนการลงทุน โดยรวมผลตอบแทนที่เกิดจากดอกเบี้ย/ ค่าปรับผิดนัดชำระ และค่าธรรมเนียม อื่นๆ ด้วยการคำนวณแบบ TWRR (Time Weighted Rate of Return) ซึ่งเป็นการคำนวณผลตอบแทนรวมของ การลงทุนเมื่อเทียบกับเงินต้นในแต่ละวัน ซึ่งสะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน

Q10

ผลตอบแทนที่คำนวณได้สำหรับผู้ลงทุน เป็นผลตอบแทนสุทธิ ที่ได้หักหนี้สงสัยจะสูญออกจากการคำนวณแล้ว

Q11

ผู้ลงทุนสามารถแสดงความประสงค์และยินยอมให้แพลตฟอร์มดำเนินการหักภาษี ณ. ที่จ่าย 15% หรือไม่ยินยอมให้ดำเนินการก็ได้

Q12

ค่าใช้จ่ายของนักลงทุนประกอบด้วย

 • ค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าบริการขายสัญญา ซึ่งปัจจุบันคิดค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินตามสัญญาที่ขายได้

Q13

ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการขายสัญญาในแพลตฟอร์มหน้าขายสัญญา โดยเลือกรายการสัญญาที่ต้องการ ขายทีละสัญญาและระบุจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการขาย หรือคลิ๊กเลือก ขาย แบบอัตโนมัติ และระบุจำนวน เงินลงทุนที่ต้องการขาย เพื่อให้ระบบทำการเลือกรายการขายสัญญาให้ ทั้งนี้สัญญาที่ขาย ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเป็นสัญญาที่มีสถานะปกติทั้งหมด (ชำระค่างวดไม่ล่าช้า) และ หลังจากมีผู้ลงทุนรายอื่นเข้าซื้อสัญญาแล้ว แพลตฟอร์มจะคิดค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินตามสัญญาที่ ขายได้

Q14

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการขายสัญญา ซึ่งหักค่าธรรมเนียมขายสัญญา 1% ของจำนวนเงินตามสัญญาที่ขาย

Q15

เงินค่าขายสัญญาจะเข้าบัญชีของผู้ลงทุนทันที ซึ่งผู้ลงทุนสามารถถอนเงินดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม หรือ ลงทุนเพิ่มโดยซื้อสัญญาอื่นๆ

Q16

ผู้ลงทุนสามารถซื้อสัญญาโดยให้ระบบเลือกซื้อให้อัตโนมัติได้ โดยเข้าทำรายการที่หน้า “ให้กู้เงิน” และคลิ๊กเลือก “ให้กู้อัตโนมัติ” ซึ่งผู้ลงทุนสามารถกำหนดให้ระบบซื้อสัญญา ตามงวดสัญญาคงเหลือ ได้ตามความต้องการ

Q17

ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยตามงวดสัญญาคงเหลือของสัญญากู้เงิน โดยแบ่งเป็น 4 อัตรา ดังนี้

งวดสัญญาคงเหลืออัตราดอกเบี้ย (%)
36 ขึ้นไป11%
24-3510%
12-239%
1-118%

Q18

อัตราดอกเบี้ยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงในการลงทุน โดยสัญญาที่มีงวดสัญญาคงเหลือระยะยาวมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงกว่าสัญญาที่มีงวดสัญญาคงเหลือระยะสั้น ผู้ลงทุนจึงได้อัตราดอกเบี้ยได้ผลตอบแทนสูงกว่าการซื้อสัญญาที่มีงวดสัญญาคงเหลือระยะสั้น

Q19

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามกำหนดชำระหนี้ของแต่ละสัญญา ซึ่งมีกำหนดที่แตกต่างกัน

Q20

ผู้ลงทุนไม่สามารถยกเลิกสัญญาที่ซื้อไปแล้วได้ เนื่องจากระบบแพลตฟอร์มจะดำเนินการจับคู่การซื้อสัญญาของ ผู้ลงทุนที่ขายสัญญาซึ่งรออยู่ในระบบแล้วทันที

Q21

ผู้ลงทุนสามารถถอนการลงทุนได้ โดยการขายสัญญากู้เงิน บางส่วน หรือทั้งหมด ซึ่งสัญญาที่ขายต้องเป็นสัญญาที่ไม่มีสถานะชำระล่าช้า และมีผู้ลงทุนมาซื้อสัญญานั้นๆ จึงจะถือว่าการขายสัญญาสำเร็จทั้งนี้การขายสัญญาให้กับผู้ลงทุนรายอื่นนั้น แพลตฟอร์มจะคิดค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินตามสัญญาที่ขายได้

Q22

ผู้ลงทุนสามารถถอนเงินจากแพลตฟอร์มได้ตามยอดคงเหลือในบัญชี ที่ปรากฏในหน้า Dashboard ซึ่งเป็นเงินที่เหลืออยู่ในบัญชี และยังไม่มีการปล่อยกู้ โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน ในรายการเดินบัญชี ที่หน้า Dashboard หลังจากยืนยันการถอนเงินแล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ใน แพลตฟอร์มภายในวันทำการถัดไป (T+1)

Q23

สัญญาล่าช้า ในแพลตฟอร์ม หมายถึง สัญญาที่ชำระหนี้ไม่ตรงเวลา หรือชำระหนี้ไม่ครบตามจำนวน แต่ยังสามารถติดตามหนี้ได้ และไม่เป็นหนี้สูญ ทั้งนี้สัญญาที่ค้างชำระหนี้จะมีสัดส่วนการชำระหนี้มากขึ้นเป็นลำดับตามอายุสัญญา ดังนั้นหากผู้ลงทุนถือสัญญาจนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเภทการลงทุนนั้นๆ

Q24

แพลตฟอร์มได้เงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการชำระหนี้จากผู้กู้ โดยปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.ทวงหนี้ รวมถึงการติดตามหลักประกัน และการยึดหลักประกันหลังบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย

Q25

NPL ของแพลตฟอร์ม พิจารณาสัญญาที่มีการค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน

Q26

การลงทุนในแพลตฟอร์มมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญากู้เงิน การชำระหนี้ของผู้กู้ การพิจารณาสินเชื่อ รวมถึง การติดตามหนี้ค้างชำระและการติดตามหลักประกัน (ถ้ามี) ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

Q27

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของแพลตฟอร์มได้เงิน ได้แก่

 • พิจารณาให้กู้แก่ผู้กู้ที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่ำ โดยประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ จากข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ เพื่อจัดระดับความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระหนี้
 • พิจารณาจากหลักประกัน(ในกรณีที่เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน) โดยมูลค่าเฉลี่ยของหลักประกันในปัจจุบันและมูลค่าในอนาคตคุ้มมูลหนี้
 • ระบบแพลตฟอร์มจำกัดวงเงินลงทุน (ให้กู้) ได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ลงทุนในแพลตฟอร์มเพื่อกระจายความเสี่ยง และจำกัดมูลค่าความเสียหายให้กับผู้ให้กู้ ในกรณีสัญญาประสบปัญหาเป็นหนี้เสีย

Q28

แพลตฟอร์มแสดงข้อมูลสรุปจำนวนเงินลงทุน ด้านการให้กู้ ผลตอบแทนสุทธิ และสถานะหลักประกันที่ให้กู้ ในหน้า Dashboard โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนรายสัญญาได้ในหน้า การให้กู้ ซึ่งแสดงรายละเอียดของหลักประกัน และสัญญา สำหรับผลตอบแทนที่ได้รับตรวจสอบได้ในหน้า รายการเดินบัญชี

Q29

การที่ระบบจะนำเงินที่ได้จากการชำระค่าดอกเบี้ย เงินต้น และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากผู้กู้ มาลงทุนโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่นักลงทุนกำหนดไว้ ทั้งนี้จำนวนเงินลงทุนอัตโนมัติในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่าที่แพลตฟอร์มกำหนด(ปัจจุบันกำหนดที่ 10,000 บาท) กรณีต่ำกว่า ระบบจะไม่มีการลงทุน

Q30

ผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์มได้เงิน ที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกันทั้งนี้ในอนาคตจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ให้ผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้น