Loading...

TWRR ย่อมากจาก Time Weighted Rate of Return คือการวัดผลตอบแทนรวมของการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งมีเงินต้นในแต่ละวันที่ไม่เท่ากัน แล้วนำผลตอบแทน เงินปันผล กำไรหรือขาดทุนที่เคยปล่อยขายไปแล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมาคำนวณทั้งหมด ซึ่งจะสะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริงจากการให้กู้