Loading...

สำหรับผู้ที่สนใจให้กู้กับได้เงิน ตอนนี้ในระบบแพลตฟอร์มมีการจำแนกผู้ให้กู้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ผู้ลงทุนรายย่อย : สามารถลงทุนในแพลตฟอร์มได้ไม่เกิน 500,000 บาท ในรอบ 12 เดือน

  • ผู้ลงทุนรายใหญ่ : สามารถลงทุนในแพลตฟอร์มได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

ทั้งนี้ผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจลงทุนในแพลตฟอร์มสามารถติดต่อยังบริษัทได้โดยตรงเพื่อขอรับการพิจารณาจากบริษัทเป็นรายกรณี