Loading...

P2P Lending ย่อมาจาก peer-to-peer lending ฟังดูช่างสวยหรูแต่เข้าใจค่อนข้างยากนิดนึง ขออธิบายเพิ่มเติมให้ดังนี้ P2P Lending เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคล ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ และจัดให้มีการทำสัญญาสินเชื่อ

ได้เงิน เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการจับคู่ระหว่าง ผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ เมื่อผู้ขอกู้กรอกข้อมูลการขอกู้ผ่านแพลตฟอร์มได้เงิน แพลตฟอร์มจะจับคู่ผู้ขอกู้และผู้ให้กู้เข้าด้วยกัน และเขาสู่ขั้นตอนการดำเนินการลงนามสัญญาเงินกู้แล้วนำส่งเงินให้ผู้ขอกู้ตามจำนวนที่ระบุไว้

ความเสี่ยงของ P2P Lending ที่ผู้ขอกู้ควรระวังการก่อภาระหนี้เกินตัว และต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง ส่วนของผู้ให้กู้อาจไม่ได้รับชำระหนี้หรือดอกเบี้ยตามสัญญา เพราะไม่ใช่การฝากเงินจึงไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และอาจไม่สามารถยกเลิกการให้สินเชื่อ หรือเรียกให้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนด แต่อยากให้ไว้วางใจไว้ว่า แพลตฟอร์มได้เงิน สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลสู่บุคคล ดำเนินการโดยบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งอยู่ใน กลุ่มบริษัทเอเอสเอ็น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) หรือ ISO/IEC 27001:2013 ที่สามารถสร้างระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้สำเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ โดยมีขอบเขตครอบคลุมแอพพลิเคชั่น ได้เงินดอทคอม รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มบริษัทเอเอสเอ็นอีกด้วย ดังนั้นจึงปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมด้านระบบงาน ส่วนสำคัญคือมีการคุ้มครองผู้ใช้บริการและข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย