Loading...

คุณสมบัติของผู้ให้กู้

ผู้ให้กู้ขอรับรองต่อผู้ให้บริการ ดังนี้

  • ผู้ให้กู้เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในรูปบริษัทและห้างหุ้นส่วน

  • ในกรณีของบุคคลธรรมดา ผู้ให้กู้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ในกรณีของนิติบุคคล ผู้ให้กู้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาและการให้กู้อยู่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุญาตจากทั้งภายในนิติบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

  • ผู้ให้กู้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศไทย

  • ผู้ให้กู้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้สินเชื่อและความเสี่ยงของการให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการประเมินความเหมาะสมของผู้ให้กู้ก่อนการให้สินเชื่อ

  • ผู้ให้กู้ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับผู้ให้บริการ

  • ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ P2P Lending Platform ทั้งหมดของผู้ให้กู้ที่จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด รวมทั้งผู้ให้กู้ตกลงนำส่งข้อมูลของผู้ให้กู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ให้บริการโดยไม่ชักช้า

  • ผู้ให้กู้จะต้องเก็บรหัสในการเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากผู้ให้กู้เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ผู้ให้กู้มีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น