Loading...

คุณสมบัติของการเป็นผู้ขอกู้

  • ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  • ผู้กู้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศไทย

  • ผู้กู้มีสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่งถาวร หรือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในประเทศไทย

  • ผู้กู้ไม่เป็นคู่กรณีที่อยู่ระหว่างในการถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ

  • ผู้กู้ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเดียวกับผู้ให้บริการ

  • ผู้กู้ไม่เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ให้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

  • ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ P2P Lending Platform ทั้งหมดของผู้กู้ที่จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด รวมทั้งผู้กู้ตกลงแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของผู้กู้ที่เปิดเผยต่อผู้ให้บริการ รวมถึง ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง จำนวนรายได้ ที่มาของรายได้ ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้กู้

ผู้กู้จะต้องเก็บรหัสในการเข้าใช้บริการ P2P Lending Platform ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากผู้กู้เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ผู้กู้มีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น